Osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Tímto uděluji paní Jitce Šimůnkové, se sídlem Mírová 51, 357 31, Krásno (Horní Slavkov),
IČO: 88687040
, jako správce osobních údajů, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: emailová adresa a případně dalších informací, které o mně firma paní Šimůnkové získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám, za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.


Souhlas je udělen na dobu 5 let.


Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese https://nebevhube.info/osobni-udaje/ nebo písemně na adresu firmy Jitka Šimůnková Mírová 51, 357 31, Krásno (Horní Slavkov). Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.


Informace o zpracování osobních údajů


Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – firma Jitka Šimůnková, se sídlem sídlem Mírová 51, 357 31, Krásno (Horní Slavkov), IČO: 88687040 – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: r
ealizace marketingových aktivit.

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb firmy Jitka Šimůnková, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům
Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách firmy Jitka Šimůnková – Nebe v hubě, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.
Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory

Doba zpracování a archivace

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro
  jiného správce
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není
  oprávněné
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.


Jak můžete uplatnit svá práva?


Pro komunikaci s firmou Jitka Šimůnková – Nebe v hubě ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
Elektronicky na adrese:
info@nebevhube.info
Písemně na adrese: se sídlem Mírová 51, 357 31, Krásno (Horní Slavkov)